دملې شورا دکتابتون موجوده کتابونو نوملړ
فهرست کتاب های موجود در کتابخانه شورای ملی

شمارهعنوانموضوعمولفمترجمناشرتاریخ نشرلسانملاحضات
1سبک شناسیزبان و ادبیاتمحمد تقی بهار امیر کبیر1370دری 
2شروح سوانحدین، فلسفه، روانشناسیاحمد مجاهد سروش1376دری 
3دیوان غزلیات خواجه حافظ شیرازیزبان و ادبیاتشمس الدین محمد حافظ صفی علیشاه1377دری 
4مشاهیرادب معاصر ایرانزبان و ادبیاتعلی میر انصاری سازمان اسناد ملی ایران1378دری 
5گنجور پنج گنجزبان و ادبیاتعبدالمحمد آیتی سخن1374دری 
6شیر سرخزبان و ادبیاتحمید مصدق کانون1376دری 
7تاریخ هشت هزار سال شعر ایرانیزبان و ادبیاترکن الدین همایون فرخ علم1370دری 
8تاریخ هشت هزار سال شعر ایرانیزبان و ادبیاترکن الدین همایون فرخ علم1370دری 
9تاریخ هشت هزار سال شعر ایرانیزبان و ادبیاترکن الدین همایون فرخ علم1370دری 
10تاریخ هشت هزار سال شعر ایرانیزبان و ادبیاترکن الدین همایون فرخ علم1370دری 
11شناخت نامه احمد شاملوزبان و ادبیاتجواد مجانی قطره1381دری 
12فرزانگاندین، فلسفه، روانشناسیاحمد بهشتی جاودان خرد1375دری 
13شاه نعمت الله ولیدین، فلسفه، روانشناسیدکتر حمید فرزام سروش1374دری 
14تحلیل عناصر ادبی و هنری داستان های قرآندین، فلسفه، روانشناسیدکتر خلیل پروینی فرهنگ گستر1348دری 
15دیوان غزلیات حافظزبان و ادبیاتشمس الدین محمد حافظ انتشارات صفی علیشاه1377دری 
16تأملاتی در جامعه شناسی ادبیاتزبان و ادبیاتمسعود کوثری کتابخانه ملی ایران1379دری 
17آسمان و خاکزبان و ادبیاتدکتر تاجماه آصفی (مهدوی دامغانی) مرکزنشر دانشگاهی1376دری 
18آسمان و خاکزبان و ادبیاتدکترتاجماه آصفی (مهدوی دامغانی) مرکزنشردانشگاهی1376دری 
19شعر مقامت افغانستانزبان و ادبیاتمحمد کاظم کاظمی/محمدآصف رحمانی حوزه هنری1371دری 
20سال های برزخ و بادزبان و ادبیاتسید اسحاق شجاعی حوزه هنری1377دری 
21سال های برزخ و بادزبان و ادبیاتسید اسحاق شجاعی مرکز نشر دانشگاهی1377دری 
22سال های برزخ و بادزبان و ادبیاتسید اسحاق شجاعی مرکزنشردانشگاهی1377دری 
23سال های برزخ و بادزبان و ادبیاتسید اسحاق شجاعی مرکزنشر دانشگاهی1377دری 
24سال های برزخ و بادزبان و ادبیاتسید اسحاق شجاعی مرکزنشردانشگاهی1377دری 
25پامیر به خون خفتهزبان و ادبیاتشاه بی بی ناله انتشارات هوای رضا1380دری 
26پامیر به خون خفتهزبان و ادبیاتشاه بی بی ناله انتشارات هوای رضا1380دری 
27پامیر به خون خفتهزبان و ادبیاتشاه بی بی ناله انتشارات هوای رضا1380دری 
28پامیر به خون خفتهزبان و ادبیاتشاه بی بی ناله انتشارات هوای رضا1380دری 
29پامیر به خون خفتهزبان و ادبیاتشاه بی بی ناله انتشارات هوای رضا1380دری 
30نفثة المصدورزبان و ادبیاتشهاب الدین خرندی زی زیدری نسو انتشارات توس1381عربی 
31یاد نامه ادیب نیشابوریزبان و ادبیاتدکتر مهدی محقق مؤسسه مطالعات اسلامی1365دری 
32تحلیل دیوان و شرح حال عمادالدین فقیه کرمانیزبان و ادبیاتدکتر احمد ناظرزاده کرمانی سروش1374دری 
33اشعار حکیم کسایی مروزیزبان و ادبیاتدکتر مهدی درخشان مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه1375دری 
34شمشیر نقره ایزبان و ادبیاتایان سرایلیرم علامهورجاوند1381دری 
35مبانی و اصول راهنمایی و مشاورهدین، فلسفه، روانشناسیدکتر سیداحمد احمدی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی1380دری 
36شیوه نامه ضبط اعلامزبان و ادبیاتماندانا صدیق بهزادی آثار1381دری 
37شیوه نامه ضبط اعلامزبان و ادبیاتماندانا صدیق بهزادی آثار1381دری 
38فرهنگ زرقانزبان و ادبیاتمحمد جعــفر ملک آثار1380دری 
39مشاوره برای وزغ هادین، فلسفه، روانشناسیرابرت دبوردغلام رضا جعـــفریشلاک1382دری 
40مشاوره برای وزغ هادین، فلسفه، روانشناسیرابرت دبوردغلام رضا جعــفریشلاک1382دری 
41مشاوره برای وزغ هادین، فلسفه، روانشناسیرابرت دبوردغلام رضا جعــفریشلاک1382دری 
42مشاوره برای وزغ هادین، فلسفه، روانشناسیرابرت دیوردغلام رضا جعـــفریشلاک1382دری 
43مشاوره برای وزغ هادین، فلسفه، روانشناسیرابرت دبوردغلام رضا جعــفریشلاک1382دری 
44سینمای کشورهای اروپاییزبان و ادبیاتپیرسورلنحمید احمدی لاریسروش1379دری 
45تاریخ تیاتر سیاسیزبان و ادبیاتزیگفرید ملشینگرسعید فرهودیسروش1377دری 
46احوال و آثار و اراءدین، فلسفه، روانشناسیفرانسیس بیکنمحسن جهانگیریانتشارات علمی و فرهنگی1377دری 
47شاهنامه و هویت ایرانیزبان و ادبیاتاولریش مارزولف مرکزباستانشناسی اسلام و ایران1369دری 
48ارسال المثلزبان و ادبیاتعلی رضا منصور مؤید سروش1376دری 
49وزن شعر فارسیزبان و ادبیاتدکتر پرویز ناتل خانلری توس1373دری 
50وزن شعر فارسیزبان و ادبیاتدکتر پرویز ناتل خانلری توس1373دری 
-Next -Last